Dia: 3 de Março, 2018

2 - 0
Final Jogo
2 - 2
Final Jogo
1 - 0
Final Jogo
1 - 3
Final Jogo